Matrimoni

Per a fer l'expedient matrimonial i/o celebrar el matrimoni a les parròquies de l'Arxiprestat cal: